Elämäsi Kuntoon ohjelmat toimivat!

Elämäsi Kuntoon -ohjelmia on toteutettu yritysasiakkaille kymmenen vuoden ajan. Huom! Elämäsi Kuntoon -ohjelma toteutetaan nykyään henkilöasiakkaille eli kuka tahansa voi osallistua avoimiin valmennuksiin.

..

Tulokset

Tulokset niin yritys- kuin yksilötasolla ovat olleet huikeita. Valmennukset ovat aikaansaaneet lähes 80 %:lla muutosta ihmissuhteissa ja ravintotottumuksissa. Niiden on koettu muun muassa auttaneen suoriutumista päivittäisistä tehtävistä ja askareista energisemmin ja paremmin kuin aikaisemmin. Valmennusten seurauksena 80 % valmennetuista koki liikunnasta ja työstä saatavien haasteiden parantaneen motivaatiota työtä ja elämää kohtaa. Valmennusten vaikutuksesta 71 % valmennetuista koki muutosta lepo- ja rentoutumistottumuksissa.

.

.

Mukana olleet yritykset

.

.

Asiakaspalautteet

Kokonaisuus

Tutkimus: työntekijöiden kokemat vaikutukset Elämäsi Kuntoon ohjelmasta. Tutkimus on toteutettu suomalaisessa yrityksessä jolla on ollut ohjelmana Elämäsi Kuntoon valmennuskonsepti.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, kuinka hyvin valmennetut olivat omaksuneet ja kokeneet valmennuksista saadun tiedon. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 109 kappaletta, joista 75 vastasi kyselyyn (21 miestä ja 54 naista). Vastausprosentti oli 69.

Tutkimustulosten mukaan työntekijät kokivat, että valmennuksilla oli ollut vaikutusta yksilön energisyyteen, rasitukseen ja palautumiseen. 85 % vastanneista koki valmennuksilla olleen myönteinen vaikutus heidän elämäänsä. Jokaisen osa-alueen vaikutus yksilön energisyyteen ja jaksamiseen tiedostettiin paremmin ja valmennuksista saatuja työvälineitä sekä oppeja käytettiin myös jälkeenpäin oman jaksamisen ja energisyyden ylläpitämiseksi sekä ennaltaehkäisemään väsymystä ja pahoinvointia. Asiakkaiden kokemukset valmennuksista kokonaisuutena olivat tutkimustulosten mukaan pääasiassa kiitettäviä sekä hyviä.

VALMENNUSKOKONAISUUS

 • 91 % oli tyytyväisiä valmennuksen sisältöön.
 • Valmennuksen pituutta hyvänä piti 69 % vastanneista ja kiitettävänä 15 %.
 •  93 % piti valmennuspaikkaa, joko hyvänä (57 %) tai kiitettävänä (36 %).
 • 83 % vastaajista piti valmennuksessa olleita luentoja vähintään hyvinä.
 • Valmennuskokonaisuutta pidettiin yleisesti vähintään hyvänä (85 %).
 • 94 % vastanneista oli tyytyväisiä valmentajan toimintaan ja persoonaan.

Tuloksesta voidaan vetää johtopäätös, että paikat, joissa valmennukset on pidetty, ovat olleet toimivia ja asiakkaat olivat tyytyväisiä muuttuviin valmennuspaikkoihin.

Luentoja voidaan siis pitää onnistuneina ja toimivina kyseisille valmennusryhmille.

Tämän perusteella voidaan päätellä, että valmennuksien rakenne vastasi asiakkaiden toiveita ja valmennuksille asetettuja tavoitteita.

Tuloksia tarkasteltaessa, näkyy siis selvästi vastaajien tyytyväisyys valmentajaan, tästä voidaan olettaa, että valmentajan taidot ja persoona ovat olleet toimiva kokonaisuus kyseisissä ryhmissä.

Vastaajista 27 % piti valmennuksista saatuja valmennusmateriaaleja kiitettävänä ja 58 % hyvänä. Tulos osoittaa, että valmennusmateriaali on ollut hyvin koottu ja toimiva.

Tuloksista voidaan huomata, että valmennusten tavoitteet saavutettiin osallistuneiden ammatillisten ominaisuuksien sekä yksilöllisen energisyyden ja jaksamisen kehittämisen kohdalla.

Energia

Ihmissuhteet

 

 • 79 % koki myönteistä muutosta ihmissuhteissa
 • 78 % koki myönteistä muutosta sosiaalisessa elämässä
 • 81 %:lla ihmissuhteista huolehtiminen oli parantunut
 • 90 % tunsi itsensä energisemmäksi

 

Ravinto

 

 • 84,5 % sai uutta tietoa ravinnosta
 • 91 % muutti ravintotottumuksiaan terveellisemmiksi
 • 100 % miehistä muutti ravintotottumuksiaan terveellisemmiksi sekä koki saaneensa tietoa kuinka tulisi syödä terveellisemmin

Valmennus on aikaansaanut lähes 80 %:lla muutosta ihmissuhteissa ja ravintotottumuksissa. Sen koettiin muun muassa auttaneen suoriutumista päivittäisistä tehtävistä ja askareista energisemmin ja paremmin kuin aikaisemmin.

Rasitus

Liikunta

 • 85 % koki muutosta liikuntatottumuksissa
 • 92 % koki motivoituneensa parantamaan fyysistä kuntoaan
 • 85 %:lla fyysinen kunto parantui
 • 88 %:lla harjoittelun suunnittelu parani
 • 85 %:lla liikunta-aktiivisuus kasvoi

Haasteet

 • 80 %:lla työmotivaatio parani
 • 82 % kohtaa uudet haasteet rohkeammin
 • 83 % viihtyy työssä paremmin
 • 89 %:lla motivaatio oman toimintansa kehittämiseen parantui
 • 79 %:a pystyy vaikuttamaan työnsä haasteellisuuteen paremmin

Valmennuksen seurauksena 80 % valmennetuista koki liikunnasta ja työstä saatavien haasteiden parantaneen motivaatiota työtä ja elämää kohtaa.

Palautuminen

Lepo

 • 78 %:lla lepotottumukset ovat muuttuneet
 • 86 % tietää levon merkityksen jaksamiselle ja terveydelle paremmin
 • 84 % tunnistaa levon tarpeen
 • 88% tietää uneen vaikuttavista tekijöistä

Rentoutuminen

 • 75 %:lla muutosta rentoutumistottumuksissa
 • 86 % osaa tulkita uupumuksen oireita
 • 90 %:lla keinoja välttyä ylirasitukselta ja uupumiselta 81 % käyttää rentoutumismenetelmiä

Valmennuksen vaikutuksesta 71 % valmennetuista koki muutosta lepo- ja rentoutumistottumuksissa.